08 september 2008

Läkarnas ombud kräver att regeringen ingriper mot JK efter partiskhet och jäv

Pressmeddelande från Anders Agell:

I det så kallade styckmordsfallet, där ett skadeståndsmål just nu pågår i Attunda tingsrätt mellan staten genom justitiekanslern JK och de båda läkarna, som företräds av professor emeritus i civilrätt Anders Agell, kräver nu Agell i ett öppet brev till regeringen att staten ingriper och tar över skadeståndsfrågan från JK.

Kravet bygger på att JK, Göran Lambertz, brutit mot Regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, bland annat genom att han försökt förmå Anders Agell att helt frånträda skadeståndsmålet. JK hävdade att om Agell avgick skulle staten avstå från ett omtvistat krav på preskription för staten före 1995. Lambertz har vidare i en e-postkorrespondens med ett tidigare justitieråd, och som fått omfattande spridning, hävdat att Agell är olämplig som ombud för de båda läkarna.

-Vid sidan av de allvarliga brotten mot regeringsformen har JK frikostigt vilselett både massmedia och allmänheten om bevisläget i målet, vilket naturligtvis riskerar att påverka utgången, säger Anders Agell. Enligt vad jag utrett är läkarna utpekade som likstyckare utan tillstymmelse till bevis.

De båda läkarna frikändes 1988 från anklagelsen om mord på Catrine da Costa. Men Stockholms tingsrätt ansåg i domskälen att det var klarlagt att de styckat den döda kroppen. Ett påstått brott som var preskriberat vid tiden för tingsrättens dom. Det fick dock Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att dra in läkarnas legitimationer och därefter har rättsrötan fortsatt i skilda instanser under mer än 20 år.

När staten ställdes till ansvar inför Attunda tingsrätt hävdade staten, genom JK, preskription till statens fördel före 1995, vilket skulle ha gjort det omöjligt att i målet ta upp en stor del av de juridiska oförrätter som de båda läkarna utsatts för. Detta skedde samtidigt som läkarna fått sina liv förstörda på grund av ett falskt påstående om likstyckning.

-Det visar på en svindlande brist på etisk balans i JKs inställning. Å ena sidan anser sig JK ha rätt att hävda preskription, men å andra sidan förstördes läkarnas liv på grund av ett påstående om ett preskriberat brott som de inte hade begått, säger Agell.

JKs krav på preskription avvisades dock av rådman Nils Hedström i tingsrätten, med hänvisning till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Då hävdade JK att rådmannen varit jävig till läkarnas fördel.

Åtalsanmälan mot chefsdomare

Frågan om jäv mot rådman Hedström handlades av tingsrättens chefsdomare Erik Ternert, tillsammans med två andra domare som Ternert själv tillkallat. Den 8 augusti jävade de tre bort Hedström, bland annat med hänvisning till att han i målet uppträtt som JKs fiende. ”Vederdeloman” var det ålderdomliga uttryck domarpanelen använde.

I en debattartikel i Expressen, av journalisten Anders Carlgren, har det senare framkommit att Ternert redan på ett tidigt stadium ansett att ”målet saknar grund och att det mesta som hänt borde vara preskriberat”. Han ska också, enligt artikeln, vid en middag tillsammans med en av JKs byråchefer försökt ”förmå JK att till varje pris motarbeta läkarnas talan. Därmed skulle målet bli så ramponerat att det inte skulle kunna föras till huvudförhandling”. Sakförhållandet kring middagen har Erik Ternert bekräftat för nätsajten PointLex.se och därefter valt att frånträda målet.

-Tingsrättens chef uttalade helt tydlig partiskhet och spelade under täcket med statens ombud. Han har dessutom helt öppet och lika felaktigt hävdat att jag har kallat vittnen som inte har med saken att göra, säger Anders Agell som kommer att åtalsanmäla chefsdomare Ternert till chefs-JO Mats Melin, som har domstolsväsendet på sitt bord.

Enligt professor Agell är ett regeringsingripande i fallet och en åtalsanmälan mot Erik Ternert nödvändiga åtgärder för att de båda läkarna till slut ska få full upprättelse och skälig ekonomisk kompensation för flera decenniers rättsröta och lidande.

-Styckmordsfallet är ett av de mest brutala justitiemorden i svensk rättshistoria och som har fått pågå ända sedan den taffliga förundersökningen inleddes 1984, då Catrine da Costas döda kropp hittades. Därefter har det fortgått i ett dussin instanser, utan att läkarnas rättssäkerhet har beaktats, säger Anders Agell.

Inga kommentarer: